Oferta

Dokonując u nas zakupu akceptujesz warunki kupna-sprzedaży i regulaminu:


REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

 

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. 1. Sprzedającym jest:
  TECHNOLOGIES 4ALL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krążkowy 60, 63 - 600 Kępno, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000536663, NIP 6191991297, REGON 301003882.

 1. 2. Regulamin dotyczy sprzedaży dokonanej na odległość przy pomocy rożnych dostępnych kanałów komunikacji.

 2. 3. Informujemy, że wszelkie dokumenty, znaki, materiały, zdjęcia udostępnione w niniejszym serwisie chronione są prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów, kopiowanie, wykorzystywanie do celów komercyjnych i udostępnianie w Internecie jest zabronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

 

 1. II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POUCZENIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. 1. Sprzedający oferuje do sprzedaży urządzenia opisane na poszczególnych stronach internetowych, ofertach i aukcjach. Większość oferowanych przez sprzedającego towarów jest fabrycznie nowa, zapakowana w oryginalne opakowania (skrzynia, karton i inne stosowne opakowanie produktu nowego), opatrzone instrukcją właściwego transportu towaru oraz informacją dla kupującego „sprawdź towar w obecności kuriera”. Na poszczególnych stronach internetowych, ofertach i aukcjach szczegółowo opisany jest stan każdego urządzenia.

 2. 2. Zgodnie z obowiązkiem przedsiębiorcy dostarczania towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie, każdy towar sprzedany Kupującemu jest sprawdzany przed wysyłką przez serwis Sprzedającego pod kątem prawidłowości w zakresie parametrów technicznych, fizycznych, jakościowych i ilościowych oraz przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie towaru do wysyłki pod kątem odpowiedniego zapakowania.

 3. 3. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta (osoba fizyczna) oraz Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli towar w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

 4. 4. Nowy towar objęty jest 12 miesięczną gwarancją dla Konsumenta, 6 miesięczną w przypadku zakupu komercyjnego. Karta gwarancyjna ze szczegółowymi warunkami gwarancji, podobnie jak dowód sprzedaży i instrukcja użytkowania załączona jest każdorazowo do wysyłanego towaru. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany jest w siedzibie sprzedającego – pkt. I ppkt 1.

 5. 5. Wzór karty gwarancyjnej: http://technologies4all.pl/formularze/karta_gwarancyjna.pdf

 6. 6. W przypadku sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, za wyjątkiem Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta) Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Sprzedający może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

 7. 7. Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

 1. 1) Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta posiadają prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. i. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydał rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
 1. ii. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. 2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta zobowiązany jest złożyć TECHNOLOGIES 4ALL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krążkowy 60, 63–600 Kępno, biuro@t4all.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. 3) Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://technologies4all.pl/formularze/odstapienie_od_umowy.pdf
 3. 4) Jeżeli Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. 5) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. 6) Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy urządzenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze urządzenie od Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania urządzenia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. 7) Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić urządzenie Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze urządzenie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie urządzenia przed jego upływem. Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może zwrócić urządzenie na adres sprzedającego.
 7. 8) Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości urządzenia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania urządzenia. – tj. Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta powinien obchodzić się z urządzeniami i sprawdzać je wyłącznie w taki sposób w jaki mógłby to zrobić w sklepie (zgodnie z punktem 47 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64).
 8. 9) Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy/towaru.


  Dla towarów, których charakter (przykładowo: gabaryty, waga) przemawia za niemożnością odesłania ich do Sprzedającego w zwykłym trybie pocztą, przypadku odstąpienia od umowy, odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, których obowiązek poniesienia będzie spoczywał również na Konsumencie i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta.


  Uwaga: Konsument i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta zobligowany jest do nadania do Sprzedającego przesyłki z opcją umożliwiającą sprawdzenie przez Sprzedającego/odbiorcę stanu i zawartości przesyłki w obecności dostawcy, tj. na przykład kuriera. Przesyłki nadane – przesłane do Sprzedającego bez wyżej wymienionej opcji nie będę odbierane.
 1. 10) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy działającemu na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. 11) W przypadku wyboru urządzenia, który jest wykonywany według zaleceń przedstawionych przez Kupującego, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 1. III. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG/ TOWARÓW

 1. 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień, o którym Kupujący jest zawsze informowany przed zawiązaniem umowy.

 2. 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia lub złoży zamówienie innymi kanałami komunikacji.

 3. 3. Kupujący przekaże Sprzedającemu prawidłowe dane kontaktowe konieczne do realizacji zamówienia tj. dokładny adres, na który urządzenie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 4. 4. Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pisząc na adres Sprzedającego, przed dokonaniem wysyłki.

 5. 5. W przypadku, gdy możliwy jest wybór cech szczególnych urządzenia, np. wybór koloru czy wybór napięcia zasilającego urządzenie, brak informacji od Kupującego w kwestii wyboru w czasie 24 godzin od momentu zakupu, towar zostanie wysłany losowo.

 

 1. IV. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 

 1. 1. Urządzenie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub przekazany Sprzedającemu inną drogą komunikacji. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie dostawy lub może ją opóźnić.

 2. 2. Urządzenie jest dostarczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

 3. 3. Koszt wysyłki jest podawany przy każdej aukcji, ofercie, każdym przedmiocie sprzedaży.

 4. 4. Zakupione urządzenie jest wysyłany maksymalnie do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego (księgowanie odbywa się kilka razy dziennie) lub w tym samym dniu w przypadku potwierdzonych płatności w systemie Przelewy24.pl, PAYPAL, tradycyjny przelew bankowy. Zapewniamy szybką oraz sprawną obsługę zamówień! Średnia dostarczalność paczek na następny dzień roboczy wynosi 90%! Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie paczki wynikłe z winy spedytora oraz nie odpowiada za straty materialne i inne powstałe u Kupującego wskutek opóźnionej dostawy towaru.

 5. 5. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku uszkodzenia opakowania, towaru itp. zobowiązany jest zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. Bez sporządzonego protokołu szkody lub sporządzonego w jakikolwiek sposób niezgodnie ze stanem faktycznym reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

 

 1. V. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

 1. 1. Na każde sprzedane urządzenie Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę), FV (fakturę VAT).

 2. 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

 1. a) przedpłata na rachunek bankowy (w zależności od wpłacanej waluty, prosimy wybrać stosowny numer rachunku bankowego):

 

PŁATNOŚĆ W PLN (zł) / PAYMENT IN PLN (zł) / ZAHLUNG IN PLN (zł)

PLN Konto / PLN Account:
14 1140 1993 0000 3228 3400 1001

TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krążkowy 60, 63-600 Kępno

Bank adres:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz, ul.Chopina 26/28, 62-800 Kalisz
________________________________________________________

PAYMENT IN EUR (€) / ZAHLUNG IN EUR (€) / PŁATNOŚĆ W EUR (€)

EURO Account / EURO Konto:
84 1140 1993 0000 3228 3400 1002

TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krążkowy 60, 63-600 Kępno

IBAN: PL84114019930000322834001002
Kod/Code BIC (Swift): BREXPLPWKAL

Bank adres:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz, ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz
________________________________________________________

PAYMENT IN GBP (£) / ZAHLUNG IN GBP (£) / PŁATNOŚĆ W GBP (£)

GBP Account / GBP Konto:
14 1140 1993 0000 3228 3400 1001

TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krążkowy 60, 63-600 Kępno

IBAN: PL14114019930000322834001001
Kod/Code BIC (Swift): BREXPLPWKAL

Bank adres:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz, ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz

 

 1. b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

 2. c) przedpłata w systemie PayU, np. „płacę w allegro”, Przelewy24, PayPal.

 1. 3. Kupujący wybierając formę płatności przelewem/przedpłatą zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o wyborze takiej formy płatności, wówczas Sprzedający wysyła przedmiot po zaksięgowaniu środków na swoim koncie.

 

 1. VI. REKLAMACJA

 

 1. 1. Urządzenia posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej dostarczanej każdorazowo wraz z urządzeniem.

 2. 2. Urządzenie zaleca się dostarczyć w oryginalnym opakowaniu. Należy załączyć kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający zakup, oraz opis reklamacji ze wskazaniem okoliczności uzasadniających reklamację, danymi pozwalającymi zidentyfikować Kupującego oraz danymi kontaktowymi. Zasadność stosowania oryginalnego opakowania podyktowana jest jedynie troską o prawidłowe zabezpieczenie produktu będącego własnością Kupującego na czas transportu.

 3. 3. Dostarczenie reklamowanego urządzenia do serwisu leży po stronie Kupującego.  
  UWAGA! Kupujący zobligowany jest do dostarczenia do Sprzedającego przesyłki z opcją umożliwiającą sprawdzenie przez sprzedającego stanu i zawartości przesyłki w obecności dostawcy, tj. na przykład kuriera.
  Przesyłki nadane – przesłane do Sprzedającego bez wyżej wymienionej opcji nie będę odbierane.

 1. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 3. 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 4. 7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania zakupionego urządzenia należy przekazywać Sprzedającemu pocztą elektroniczną biuro@t4all.pl, telefonicznie lub listem poleconym na adres: Technologies 4All GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krążkowy 60, 63–600 Kępno.

 

 1. VII. DANE OSOBOWE

 

 1. 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu internetowego jest Sprzedający.

 2. 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie internetowym.

 

 1. VIII. ZASTRZEŻENIA

 

 1. 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. 2. Każdorazowo składane na poszczególnych stronach internetowych, ofertach i aukcjach zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 1. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem i Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 2. 2. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym do umów zawartych przed dniem zmiany Regulaminu zastosowanie będzie miał Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

 3. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 1. X. DODATKOWE UWAGI

  Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze BDO pod numerem 000011237 jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

  Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

  Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

  Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.

  SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA NA ŚMIECI (PREZENTACJA WIZUALNA PONIŻEJ):


Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Załączniki:

1) Instrukcja eksploatacji, czyszczenia i konserwacji produktów

2) Warunki współpracy z firmą TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Sp. z o.o. na 2020/2021 rok