Categories


Dokonując u nas zakupu akceptujesz warunki kupna-sprzedaży i regulaminu:


REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ DODATKOWE INFORMACJE

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym jest:

TECHNOLOGIES 4ALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Krążkowy 60, 63-600 Kępno, NIP 6191991297, REGON 301003882, KRS 0000536663

 1. Kontakt:
  e-mail: biuro@t4all.pl

 2. Regulamin dotyczy sprzedaży dokonanej na odległość przy pomocy rożnych dostępnych kanałów komunikacji.

 3. Informujemy, że wszelkie dokumenty, znaki, materiały, zdjęcia udostępnione w niniejszym serwisie chronione są prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów, kopiowanie, wykorzystywanie do celów komercyjnych i udostępnianie w internecie jest zabronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POUCZENIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedający oferuje do sprzedaży urządzenia opisane na poszczególnych stronach internetowych, ofertach i aukcjach. Większość oferowanych przez sprzedającego towarów jest fabrycznie nowa, zapakowana w oryginalne opakowania (skrzynia, karton i inne stosowne opakowanie produktu nowego), opatrzone instrukcją właściwego transportu towaru oraz informacją dla kupującego „sprawdź towar w obecności kuriera”.

 2. Zgodnie z obowiązkiem przedsiębiorcy dostarczania towaru bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie. Każdy towar sprzedany kupującemu jest sprawdzany przed wysyłką przez serwis sprzedającego pod kątem prawidłowości w zakresie parametrów technicznych, fizycznych, jakościowych i ilościowych oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie towaru do wysyłki.

 3. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121.t.j.).

 4. Nowy towar objęty jest 12 miesięczną gwarancją dla konsumenta. Karta gwarancyjna ze szczegółowymi warunkami gwarancji, podobnie jak dowód sprzedaży i instrukcja użytkowania załączona jest do wysyłanego towaru. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany jest w siedzibie sprzedającego – pkt. I ppkt. 1.

 5. W przypadku towaru sprzedawanego dla celów związanych z działalnością gospodarczą, wymagana jest stosowna deklaracja kupującego, potwierdzająca gospodarczy charakter transakcji. W przypadku towaru sprzedawanego dla celów związanych z działalnością gospodarczą, potwierdzonych w/w deklaracją kupującego nie będącego konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi - art. 558 § 1 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Sprzedający może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

 6. Wzór karty gwarancyjnej: http://technologies4all.pl/formularze/karta_gwarancyjna.pdf

 7. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Konsument posiada prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument obowiązany jest poinformować TECHNOLOGIES 4ALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Krążkowy 60, 63–600 Kępno, biuro@t4all.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://technologies4all.pl/formularze/odstapienie_od_umowy.pdf

Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sprzedający prześle sprzedającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

  1. Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedającemu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  2. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy/towaru.

Dla towarów, których charakter (przykładowo: gabaryty, waga) przemawia za niemożnością odesłania ich do Sprzedającego w zwykłym trybie pocztą, przypadku odstąpienia od umowy, odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, których obowiązek poniesienia będzie spoczywał również na Konsumencie. Uwaga: Konsument zobligowany jest do nadania do sprzedającego przesyłki z opcją umożliwiającą sprawdzenie przez sprzedającego/odbiorcę stanu i zawartości przesyłki w obecności dostawcy, tj. np kuriera. Przesyłki nadane – przesłane do sprzedającego bez wyżej wymienionej opcji nie będę odbierane.

  1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy - tj Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie (dyrektywa PEiR 2011/83/UE pkt (47)).

 

 1. Odstąpienie od umowy powoduje wygaśnięcie obowiązku wykonania umowy przez strony.

III ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG/ TOWARÓW

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień, o którym kupujący jest zawsze informowany przed zawiązaniem umowy.

 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia lub złoży zamówienie innymi kanałami komunikacji.

 3. Kupujący przekaże sprzedającemu prawidłowe dane kontaktowe konieczne do realizacji zamówienia tj. dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 4. Kupujący może dokonać zmiany zmian w zamówieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pisząc na adres sprzedającego, przed dokonaniem wysyłki.

 5. W przypadku, gdy możliwy jest wybór cech szczególnych towaru, np. wybór koloru czy wybór napięcia zasilającego urządzenie, brak informacji od kupującego w kwestii wyboru w czasie 24 godzin od momentu zakupu, towar zostanie wysłany losowo.

IV KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub przekazany sprzedającemu inną drogą komunikacji. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie dostawy lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

 3. Koszt wysyłki jest podawany przy każdej aukcji, ofercie, każdym przedmiocie sprzedaży.

 4. Zakupiony na towar jest wysyłany maksymalnie do 2 dni od daty zaksięgowania należności na koncie bankowym sprzedającego (księgowanie odbywa się kilka razy dziennie) lub w tym samym dniu w przypadku potwierdzonych płatności w systemie Przelewy24.pl, PAYPAL, tradycyjny przelew bankowy. Zapewniamy szybką oraz sprawną obsługę zamówień! Średnia dostarczalność paczek na następny dzień roboczy wynosi 90%! T4ALL Sp. z o.o. Sp.k., nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z winy spedytora oraz nie odpowiada za straty materialne i inne powstałe u klienta wskutek opóźnionej dostawy towaru.

 5. Po otrzymaniu towaru kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku uszkodzenia opakowania, towaru itp. żądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. Bez sporządzonego protokołu reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

V TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę), FV (fakturę VAT).

 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto bankowe (w zależności od wpłacanej waluty, prosimy wybrać stosowny nr konta bankowego):

 

PŁATNOŚĆ W PLN (zł) / PAYMENT IN PLN (zł) / ZAHLUNG IN PLN (zł)

PLN Konto / PLN Account:
14 1140 1993 0000 3228 3400 1001

TECHNOLOGIES 4ALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Krążkowy 60, 63-600 Kępno

Bank adres:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz, ul.Chopina 26/28, 62-800 Kalisz
________________________________________________________

PAYMENT IN EUR (€) / ZAHLUNG IN EUR (€) / PŁATNOŚĆ W EUR (€)

EURO Account / EURO Konto:
84 1140 1993 0000 3228 3400 1002

TECHNOLOGIES 4ALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Krążkowy 60, 63-600 Kępno

IBAN: PL84114019930000322834001002
Kod/Code BIC (Swift): BREXPLPWKAL

Bank adres:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz, ul.Chopina 26/28, 62-800 Kalisz
________________________________________________________

PAYMENT IN GBP (£) / ZAHLUNG IN GBP (£) / PŁATNOŚĆ W GBP (£)

GBP Account / GBP Konto:
14 1140 1993 0000 3228 3400 1001

TECHNOLOGIES 4ALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Krążkowy 60, 63-600 Kępno

IBAN: PL14114019930000322834001001
Kod/Code BIC (Swift): BREXPLPWKAL

Bank adres:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz, ul.Chopina 26/28, 62-800 Kalisz

 

b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

c) przedpłata w systemie PayU, np. „płacę w allegro”, Przelewy24, PayPal.

 1. Kupujący wybierając formę płatności przelewem/przedpłatą zobowiązany jest poinformować sprzedającego o wyborze takiej formy płatności, wówczas sprzedający wysyła przedmiot po zaksięgowaniu środków na swoim koncie.

VI REKLAMACJA

 1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej dostarczanej każdorazowo wraz z towarem.

 2. Zwracany towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, z kartą gwarancyjną, dokumentem potwierdzającym zakup, oraz opisem reklamacji ze wskazaniem okoliczności uzasadniających reklamację, danymi pozwalającymi zidentyfikować kupującego oraz danymi kontaktowymi. Zasadność stosowania oryginalnego opakowania podyktowana jest jedynie troską o prawidłowe zabezpieczenie produktu będącego własnością kupującego na czas transportu.

 3. Koszty transportu związane ze zwrotem towaru do sprzedającego ponosi kupujący. UWAGA! Kupujący zobligowany jest do dostarczenia do sprzedającego przesyłki z opcją umożliwiającą sprawdzenie przez sprzedającego stanu i zawartości przesyłki w obecności dostawcy, tj. np kuriera. Przesyłki nadane – przesłane do sprzedającego bez wyżej wymienionej opcji nie będę odbierane.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania zakupionego towaru należy przekazywać sprzedającemu pocztą elektroniczną biuro@t4all.pl, telefonicznie lub listem poleconym na adres: Technologies 4All Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Krążkowy 60, 63–600 Kępno.

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe uzyskane od kupującego wykorzystywane są wyłącznie w celu sprzedaży oraz obsługi po sprzedażowej. Danych tych nie przekazujemy ani nie udostępniamy osobom trzecim.

VIII DODATKOWE UWAGI

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet.
Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez GIOŚ jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego
dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie
w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.

SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA NA ŚMIECI (PREZENTACJA WIZUALNA PONIŻEJ):

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.